Facultatea de Inginerie
Departamentul STAR - "Sisteme Termice şi Autovehicule Rutiere"


Centrul de cercetare METIME / METIME research & development center

Certificat

CENTRUL DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
PENTRU MAŞINI ŞI ECHIPAMENTE TERMICE
ŞI INGINERIA MEDIULUI �N ENERGETICĂ � METIME

 

Acreditat CNCSIS: �n 2003

Catedre participante: STIM

Director: prof.dr.ing. Florin POPESCU

Membri: prof.dr.ing. Dan SCARPETE, prof.dr.ing. Viorel, POPA, prof.dr.ing. Mihai SIMIONOV, prof.dr.ing. Florin POPESCU, conf.dr.ing. Krisztina UZUNEANU, conf.dr.ing., Nicuşor VATACHI, prof.dr.ing. Ion ION, conf.dr.ing. Dan ANDREI, conf.dr.ing. Mugurel BURCIU, conf.dr.ing. Cristian IOSIFESCU, s.l. dr. ing. Simona PARASCHIV, s.l.dr.ing. Spiru PARASCHIV, s.l.dr.ing. Gelu COMAN, s.l. dr.ing. Mariana LUPCHIAN

 

DIRECŢII DE CERCETARE ŞI ACTIVITĂŢILE CENTRULUI

Tendinţele actuale pe plan mondial �n domeniul maşinilor şi echipamentelor sunt �ndreptate �n direcţia reducerii consumurilor de materiale şi de energie şi creşterii siguranţei �n funcţionare. �n acest context, �nfiinţarea Centrului de Cercetare se justifică prin necesitatea elaborării unor noi criterii de performanţă şi metode de studiu şi optimizare a proceselor şi echipamentelor termice.

Centrul de Cercetare METIME �şi desfăşoară activitatea �n cele trei departamente:

 

� DEPARTAMENTUL FRIGOTEHNIE, CRIOGENIE ŞI CONDIŢIONAREA AERULUI - FCCA

Membrii acestui departament au o vastă activitate didactică şi ştiinţifică, dacă se are �n vedere faptul că Specializarea Frigotehnie �nfiinţată �n 1960 (mult timp unică �n ţară) a dat peste 1000 de ingineri frigotehnişti �n cadrul a 37 de promoţii. Absolvenţii frigotehnişti de la Galaţi au acoperit toate domeniile la nivelul ţării: sfera productivă, de cercetare, �nvăţăm�nt liceal şi universitar. Cadrele didactice care au activitate �n acest domeniu au realizat cercetare fundamentală dar au soluţionat şi teme cu caracter aplicativ. Acest departament �şi va concretiza eforturile �n direcţii prioritare, ca:

 • Introducerea şi studiul unor noi criterii de performanţă şi elaborarea unor metodologii de analiză a instalaţiilor frigorifice, criogenice şi de condiţionare a aerului;

 • Reducerea consumurilor energetice prin recuperare, regenerare, efect dublu sau multiplu, cuplarea instalaţiilor frigorifice şi a pompelor de căldură, acumularea de frig şi căldură etc.;

 • Optimizarea proceselor şi echipamentelor din instalaţiile frigorifice şi criogenice cu agenţi ecologici şi studii privind impactul asupra mediului ambiant;

 • Termo-economia instalaţiilor frigorifice, criogenice şi de condiţionarea aerului;

 • Realizarea de expertize şi cercetare aplicativă care vor veni din sfera industrială;

 • Cercetare fundamentală �n cadrul unor granturi şi teze de doctorat.

 

� DEPARTAMENTUL MOTOARE CU ARDERE INTERNĂ, INSTALAŢII DE PROPULSIE ŞI AUTOMOBILE - MAIIPA

Există o vastă experienţă didactică şi ştiinţifică �n domeniul motoarelor cu piston şi a instalaţiilor de propulsie, dob�ndită �n cei peste 40 ani de �nvăţăm�nt tehnic la Galaţi. Colectivul din acest departament �şi desfăşoară activitatea de cercetare �n direcţiile:

 • Optimizarea proceselor, proiectarea, repararea, montarea, probarea şi �ntreţinerea motoarelor cu ardere internă;

 • Diagnoza stării tehnice şi reglarea automată a motoarelor cu ardere internă cu piston;

 • Diagnosticarea dinamică a autovehiculelor rutiere;

 • Termo-economia instalaţiilor energetice cu motoare cu ardere internă;

 • Combaterea poluării produse de motoarele cu ardere internă şi de autovehiculele rutiere ;

 • Instalaţii de propulsie navale: cercetări teoretice şi experimentale combatere zgomotelor şi vibraţiilor etc.

 

� DEPARTAMENTUL DE TERMOENERGETICĂ ŞI INGINERIA MEDIULUI - TIM

�n cadrul acestui departament se vor efectua cercetări �n domeniul proceselor şi echipamentelor termoenergetice şi al ingineriei şi protecţiei mediului �n energetica, pe următoarele direcţii:

 • Modelarea simularea şi optimizarea proceselor din instalaţiile termoenergetice;

 • Dezvoltarea teoretica şi aplicativa a noilor metode de optimizare pe criterii termoeconomice şi exergonomice;

 • Dezvoltarea metodei de optimizare a proceselor de producere a aburului şi a căldurii pe baza raportului cost-calitate;

 • Cercetarea funcţionării cazanelor şi turbinelor utiliz�nd aparatura de �nalt nivel tehnic (analizoare de gaze de ardere Testo, autorizate Lloyd);

 • Informatizarea cercetării experimentale a cazanelor şi turbinelor utiliz�nd sisteme cibernetice de creare de baze de date şi prelucrare a acestora (calculator cu placa de achiziţii de date);

 • Elaborarea de programe de calcul pentru studiul arderii combustibililor �n focarele generatoarelor de abur;

 • Cercetări �n direcţia reducerii şi combaterii poluării produse de cazanele cu abur;

 • Tehnologii de tratare a combustibililor cazanelor de ardere �n faza de precombustie şi �n cea de combustie, �n vederea reducerii poluării produse de acestea;

 • Tehnologii de utilizare �n economie a produselor reziduale de ardere ;

 

DOMENII DE COMPETENŢĂ

 

Departamentul: Frigotehnie, criogenie şi condiţionarea aerului - FCCA

 1. Analize energetice şi exergetice şi optimizarea proceselor din instalaţiile frigorifice, criogenice şi de condiţionarea aerului.

 2. Utilizarea agenţilor frigorifici ecologici: elaborarea programelor de calcul a instalaţiilor frigorifice, a pompelor de căldură şi a cuplajelor dintre aceste sisteme.

 3. Impactul instalaţiilor frigorifice şi criogenice asupra mediului �nconjurător.

 4. Noi criterii de performanţă a sistemelor cu absorbţie şi elaborarea unei metodologii de analiza comparativa a instalaţiilor frigorifice, a pompelor şi a transformatoarelor de căldură.

 5. Elaborarea de programe de studiu şi optimizare a proceselor din sistemele cu absorbţie.

 6. Inventarierea şi valorificarea resurselor energetice reziduale şi a energiilor geotermale şi solară cu ajutorul sistemelor cu absorbţie.

 7. Elaborarea de programe pentru proiectarea şi optimizarea aparatelor şi a maşinilor din componenţa sistemelor frigorifice şi criogenice.

 8. Studii asupra regimurilor nestaţionare �nt�lnite la răcirea corpurilor, refrigerarea şi congelarea produselor alimentare

 9. Reglarea automată a sistemelor frigorifice şi criogenice.

 10. Proiectarea şi elaborarea tehnologiilor de montaj, probe şi �ncercarea instalaţiilor frigorifice, criogenice şi de condiţionare a aerului.

 11. Cercetarea experimentală a regimurilor dinamice ale sistemelor frigorifice şi criogenice.

 12. Realizarea de expertize �n domeniul de competenţă al departamentului.

Departamentul: Motoare cu ardere internă, instalaţii de propulsie si automobile - MAIIPA

 1. Optimizarea proceselor termodinamice, gazodinamice, hidrodinamice, electromagnetice şi mecanice din motoarele cu aprindere prin sc�nteie şi motoarele cu aprindere prin comprimare;

 2. Proiectarea şi tehnologiile de fabricaţie, reparare, montare, probare şi �ntreţinere a motoarelor cu ardere internă şi autovehiculelor rutiere;

 3. Cercetarea experimentală a motoarelor cu ardere internă;

 4. Instalaţii de reglare automată a motoarelor cu ardere internă şi a a autovehiculelor rutiere;

 5. Termo-economia instalaţiilor energice cu motoarelor cu ardere internă;

 6. Automatizarea instalaţiilor de propulsie cu motoare cu ardere internă;

 7. Fiabilitatea şi mentenabilitatea instalaţiilor energetice cu motoare cu ardere internă;

 8. Diagnoza stării tehnice a instalaţiilor energetice cu motoare cu ardere internă, inclusiv a autovehiculelor rutiere;

 9. Combaterea poluării produse de instalaţiile energetice cu motoare cu ardere internă şi de autovehiculele rutiere;

 10. Cercetări experimentale asupra instalaţiilor energetice cu motoare cu ardere internă;

 11. Optimizarea instalaţiilor energetice de propulsie ale autovehiculelor rutiere;

 12. Studii de cercetare privind combaterea zgomotelor şi vibraţiilor produse de instalaţiile de propulsie cu motoare cu ardere internă;

 13. Instalaţii de propulsie navale cu motoare cu ardere internă;

 14. Centrala electrică a navei cu motoare cu ardere internă

 15. Proiectarea instalaţiilor de propulsie navale cu elice cu pas reglabil;

Departamentul: Termoenergetica şi ingineria mediului - TIM

 1. Alinierea tuturor tehnologiilor şi echipamentelor la Standardele internaţionale (ISO, IMO, ISA);

 2. Analiza funcţionarii instalaţiilor termoenergetice pe baza bilanţurilor energetice şi exergo-economice;

 3. Optimizarea proceselor termo-gazodinamice şi hidrodinamice ale cazanelor de abur şi a turbinelor cu abur şi gaze;

 4. Optimizarea producerii aburului energetic prin folosirea de noi tehnologii;

 5. Utilizarea unor noi criterii de optimizare �n producerea aburului şi a căldurii şi anume optimizarea pe baza raportului cost-calitate;

 6. Diagnosticarea funcţionarii cazanelor şi turbinelor utiliz�nd aparatură de �nalt nivel tehnic (analizoare de gaze de ardere Testo, autorizate Lloyd);

 7. Cercetarea experimentală a cazanelor şi turbinelor utiliz�nd sisteme cibernetice de creare de baze de date (calculator cu placă de achiziţii de date);

 8. Studiul impactului instalaţiilor termoenergetice asupra mediului;

 9. Utilizarea surselor neconvenţionale de energie;

 10. Tehnologii de elaborare de software pentru domeniul termoenergetic;

 11. Alcătuirea de bilanţuri de mediu;

 12. Tehnologii de depoluare a apelor uzate;

 13. Tehnologii de reducere şi combatere a poluării produse de cazanele cu abur;

 14. Elaborarea de tehnologii de tratare a combustibililor cazanelor de ardere, �n faza de precombustie şi �n cea de combustie, �n vederea reducerii poluării produse de acestea;

 15. Cercetarea experimentală a instalaţiilor de combatere a poluării;

 16. Tehnologii de utilizare �n economie a produselor reziduale de ardere ;

Centrul de cercetare METIME desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare care se încadrează în aria tematică a maşinilor si echipamentelor termice şi a impactului acestora asupra mediului ambiant.

  Obiective generale:
 • dezvoltarea cercetării fundamentale;

 • integrarea activităţii de cercetare fundamentală şi aplicativa în cadrul reţelelor tehnologice existente la nivel european;

 • cercetare-dezvoltare la nivel regional;

 • dezvoltarea potenţialului uman pentru cercetare;

 • creşterea vizibilităţii internaţionale.

  Obiective specifice:
 • cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul proceselor termice;

  Impact:
 • integrarea în reţele de instituţii şi organisme specializate, recunoscute şi active la nivel internaţional, care să asigure poli de excelenţă, competentă ştiinţifică şi tehnică de referinţă în domenii ale ştiinţei şi tehnologiilor avansate;

 • transferul tehnologic al rezultatelor cercetării către diverşi agenţi economici;
 • dezvoltarea resurselor umane ale centrului;
 • creşterea vizibilităţii şi impactului internaţional ale cercetării dezvoltate prin contribuţii ştiinţifice ale colectivului Centrului de Cercetare METIME;

Persoane de contact:

Prof. dr. ing. Florin POPESCU - Director Departament

Prof. dr. ing. ? - Director Centru METIME